Oficialna strona klubu sportowego Olimpia Elbląg

Akredytacje

Zasady otrzymywania oraz korzystania z akredytacji dziennikarskiej w rundzie wiosennej sezonu 2016/17


1. Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją Zarządu ZKS Olimpia Elbląg na podstawie nadesłanych wniosków akredytacyjnych imię i nazwisko, nr PESEL, nazwa i adres redakcji wraz ze zdjęciem dziennikarza, na adres mailowy klub@zksolimpia.pl.
2. Akredytacje wydaje się wyłącznie redakcjom sportowym mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną. W przypadku wątpliwości ZKS Olimpia Elbląg zastrzega sobie możliwość poproszenia o przedstawienie stosownych dokumentów.
3. Serwisy internetowe mogą ubiegać się wyłącznie o jedną akredytację dziennikarską oraz jedną akredytację FOTO.
4. Wnioski o stałe akredytacje na rundę jesienną sezonu 2016/17 należy składać najpóźniej do 1 sierpnia 2016 r. Wnioski niepełne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 12:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień rozgrywania meczu.
6. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować tylko redaktorzy naczelni lub szefowie działu sportowego poszczególnych redakcji. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane.
7. Akredytacje jednorazowe odbierać można w dniu meczu najpóźniej na godzinę przed jego rozpoczęciem (u pracowników służby informacyjnej przy bramie na trybunę A2) lub w tygodniu poprzedzającym mecz po uprzednim uzgodnieniu. Akredytacje stałe (na rundę) dostępne są najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed pierwszym meczem. W dniu meczu nie będą wydawane!
8. Akredytacje są wydawane tylko i wyłącznie na podstawie legitymacji dziennikarskich. Dziennikarze zobowiązani są do posiadania przy sobie ważnej i oryginalnej legitymacji.
9. ZKS Olimpia Elbląg nie wyrabia duplikatów wydanych akredytacji stałych i jednorazowych.
10. Akredytacja prasowa i radiowa upoważnia do zajmowania miejsc dla Prasy, które znajdują się na trybunie „A2” oraz do udziału w konferencji prasowej. Akredytacja prasowa nie upoważnia do wstępu na płytę stadionu.
11. Akredytacja FOTO i TV upoważnia do wstępu na płytę stadionu, na miejsca do tego przeznaczone, oraz na konferencję prasową. Wejście na miejsca dla fotoreporterów wyznaczone jest przez ZKS Olimpia Elbląg w sposób ustalony stosownymi przepisami PZPN. Wymagane jest, aby każdy fotoreporter przebywający na płycie stadionu posiadał kamizelkę, którą wydają służby porządkowe.
12. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich w czasie spotkań piłkarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych ZKS Olimpia Elbląg.
13. Osoby akredytowane przebywające na terenie zobowiązane są stosować się do zaleceń pracownika klubu wydającego akredytacje lub osób przez niego wyznaczonych oraz służb porządkowych i informacyjnych.
14. ZKS Olimpia Elbląg zastrzega sobie prawo do unieważnienia akredytacji w przypadku naruszenia przez osobę akredytowana postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu stadionu, przepisów PZPN, a także w przypadku odstąpienia akredytacji osobom trzecim. W przypadku nielegalnego nagrywania meczów/wydarzeń przez stacje telewizyjne Klub może dochodzić swoich praw na drodze sądowej oraz wycofać akredytację na czas nieokreślony. Ponadto Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
15. Wysłanie do klubu wniosku o wydanie akredytacji prasowej nie jest równoznaczne z jej wydaniem.  ZKS Olimpia Elbląg zastrzega sobie prawo do odmowy wydania akredytacji bez podania przyczyn.